PL pl
Menu

Warunki usług gwarancyjnych

 1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu, z możliwością nieodpłatnego przedłużenia po rejestracji produktu na stronie fnce.pl/gwarancje (okresy przedłużonej gwarancji podano w sekcji Rejestracja Gwarancji).
 2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności importu części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie naprawy sprzętu w związku z koniecznością importu części z zagranicy.
 4. Naprawa w ramach gwarancji będzie wykonywana po przedstawieniu: podpisanego przez klienta dokumentu gwarancyjnego dotyczącego wadliwego sprzętu, ważnego dowodu zakupu sprzętu z uwidocznioną datą sprzedaży.
 5. Fakt i datę wykonania naprawy serwis poświadcza w dokumencie gwarancyjnym.
 6. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę towaru na nowy, jeżeli:
  • w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal wskazywał będzie wadę uniemożliwiającą używanie zgodnie z przeznaczeniem
  • serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe
 7. Jeżeli po spełnieniu warunków określonych w pkt. 6 wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
 8. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia dotyczące pasków napędowych, żarówek, laserów odczytujących.
 9. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takie jak: uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, wyładowania atmosferyczne, przepięcia sieci energetycznej, niezgodna z instrukcją obsługi instalacja sprzętu oraz aktualizacja oprogramowania, obsługa niezgodna z przeznaczeniem, uszkodzenia głośników na skutek przeciążenia sygnałem, oscylacji wzmacniacza lub źródła sygnału, pojawienie się napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza.
 10. Warunkiem powoływania się przez Klienta na uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jest używanie, konserwacja i przechowywanie sprzętu w sposób określony w instrukcji obsługi.
 11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek braku odpowiedniego zabezpieczenia przez klienta sprzętu podczas transportu, w szczególności wyjmowania, wkładania i przenoszenia urządzenia.
 12. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu. Zastrzeżenie to obejmuje również wykorzystanie sprzętu amatorskiego do celów profesjonalnych. Uszkodzenia tego typu mogą być usunięte na koszt klienta.
 13. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podawanymi przez producenta w instrukcji obsługi.
 14. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
  1. stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie 
  2. naruszenia lub zerwania plomb
  3. uprzedniego dokonania napraw we własnym zakresie
  4. zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu
 15. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn określonych w pkt. 14 pkt. b) -d) jest równoznaczna z utratą gwarancji.
 16. Gwarant: FNCE S.A. ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa

Powyższe warunki gwarancyjne nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.